Hlavná stránka

Hlavné menu

Štúdium

CISCO ACADEMY

Projekty

Dôležité linky

Stredná odborná škola Handlová


Maturitné skúšky - mimoriadne skúšobné obdobie

Pokyny pre študentov

slovenský jazyk - ústna forma

anglický jazyk - ústna forma

praktická časť odbornej zložky

teoretická časť odbornej zložky

 


Výsledok výberového konania pre odborné stáže Erasmus+

  1. pre študijný odbor bilingválna obchodná akadémia
  2. pre študijný odbor grafik digitálnych médií
  3. pre študijné odbory mechanik počítačových sietí, mechatronika, elektrotechnika a technické lýceum

Poradie vybratých žiakov je podľa získaných bodov na základe stanovených kritérií. Bližšie informácie k stážam budú podané na začiatku školského roka.

 
PDF Tlačiť E-mail

Školský internát

NÁZOV: Školský internát, Lipová 8,Handlová ako súčasť SOŠ, Lipová 8,Handlová

KONTAKT:

telefón: sekretariát 046/ 5121912
zborovňa vychovávateľov: 046/5121940

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 



ŠKOLSKÝ INTERNÁT je školské zariadenie poskytujúce výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie žiakom stredných škôl.

 

UBYTOVANIE
O ubytovanie v školskom internáte môže požiadať zákonný zástupca žiaka alebo 18 ročný žiak.
Poplatok za čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie je 20 € /mesiac.
Kapacita internátu je 60 lôžok. Žiaci sú ubytovaní v 3-posteľových izbách.

STRAVOVANIE
Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň, jedlo sa podáva 3 x denne.
Stravná jednotka je 3,19 € /deň (raňajky - 0,68€, obed - 1,37€, večera - 1,14€).
Vybavenie kuchyniek v ŠI: chladničky s mraziacou schránkou, elektrický sporák, dvojplatnička, mikrovlnná rúra, varné kanvice, minirúra.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Výchovno–vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa Výchovného programu školského internátu. Zabezpečujú ju 3 vychovávateľky.
Žiaci majú k dispozícii spoločenské miestnosti s LCD televízorom, DVD prehrávač, knižnicu s internetovým klubom a školské športové zariadenia: telocvičňu, posilňovňu a ihriská

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Obsahuje: práva a povinnosti žiakov, bezpečnostné, zdravotné a hygienické pravidlá, režim dňa, zásady udeľovania výchovných opatrení.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Mgr. Darina Červenáková – vychovávateľka
Mgr. Anna Králiková - vychovávateľka
Ing. Jarmila Valová - vychovávateľka



ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE UBYTOVANÝCH ŽIAKOV V ŠK.R. 2016/2017

Posledná úprava Nedeľa, 28 August 2016 12:43
 

Otvárame pomaturitné štúdium pre školský rok 2016/2017

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2016/2017

pre pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť

Počet tried a žiakov pre šk. rok 2016/2017: 1 trieda pomaturitného štúdia

Minimálny počet žiakov v triede 17, maximálny počet žiakov v triede 31.

Ak v septembri 2016 nenastúpi do triedy minimálny počet žiakov 17, trieda sa, zruší. Ak počas štúdia počet žiakov v triede klesne pod 17, títo žiaci budú preradení do externej formy štúdia.

Podmienky prijatia žiaka:

Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na SŠ.

  1. Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
  2. Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2016, 2. termín do 31. júla 2016
  3. Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júna 2016.
  4. Splnenie kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia, na základe ktorých prijímacia komisia SOŠ v Handlovej posudzuje vedomostný potenciál žiaka.

Ak sa na pomaturitné štúdium prihlási viac uchádzačov ako je plánovaný počet, o celkovom poradí rozhodne lepšia výsledná priemerná známka z predmetov z koncoročného vysvedčenia za prvé tri ročníky štúdia študijného odboru.

Handlová, 30. apríl 2016

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ školy

Posledná úprava Sobota, 25 Jún 2016 11:17
 

Ukončenie projektu
BEZPEČNÁ ENERGIA – ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ

Skončil sa dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 Bezpečná energia – energia pre budúcnosť. Počas trvania projektu sa kolektívy učiteľov všetkých zúčastnených škôl stretávali na spoločných projektových, medzinárodných stretnutiach a pre všetkých zúčastnených sa stali zážitkovými stretnutiami. Na každom z nich sa zišli pedagógovia, ktorí sa zaoberajú nielen odbornou, ale aj environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Od začiatku projektu, novembra 2014, bolo zrealizovaných 5 nadnárodných projektových stretnutí - v každej zo zúčastnených partnerských škôl. Na týchto stretnutiach si účastníci okrem pracovných odborných aktivít, workshopov či exkurzií do rôznych typov elektrární vymenili navzájom skúsenosti v používaní inovatívnych metód vo vyučovaní, pochválili sa úspechmi a technickým vybavením svojich škôl, ale prezreli si tiež historické pamiatky miest, v ktorých sídlia partnerské školy, spoznali nové kultúry a vybudovali nové kolegiálne, či priateľské vzťahy. Nové strategické partnerstvá.

Čítať celý článok...
 

Projekty Erasmus+

Projekty Erasmus+ sú spolufinancované EÚ

 

Video z konferencie "Bezpečná energia pre budúcnosť"

 

Čítať celý článok...
 

Odbory pre šk.rok 2015/16

Erasmus+

Čo si vo svojom živote ceníte najviac?

Kto je práve prihlásený

Máme online 14 hostí